Cennik z dnia 02.01.2021 r.

(załącznik do Uchwały Spółki Archiwista z siedzibą w Teresinie)

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późń. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 28 poz. 240) w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania podaje się następujące opłaty:

  1. za sporządzenie kopii świadectwa pracy – 17 ;
  2. za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4 ;
  3. za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej lub zasiłkowej albo strony listy płac – 4 ;
  4. za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę – 35 ;
  5. za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8 .
  6. za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie listy płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4 ;
  7. za sporządzenie kopii każdej strony innej dokumentacji o czasowym okresie przechowywania niż dokumentacja osobowo-płacowa  – 4 .

Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia na sporządzenie kopii lub odpisów dokumentacji osobowo-płacowej nie może przekroczyć kwoty 200 .

Przekazanie kopii lub odpisu tej dokumentacji odbywa się drogą pocztową lub w inny wskazany przez żądającego sposób, pod wskazany przez niego adres, powiększając kwotę należności za usługę o poniesione koszty tego przekazania. Aktualna stawka to 17 zł.