Cennik z dnia 02.01.2024 r.

(załącznik do Uchwały Spółki Archiwista z siedzibą w Teresinie)

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r., Nr 123, poz. 698 z późń. zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 28 poz. 240) w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania podaje się następujące opłaty:

 1. za sporządzenie kopii świadectwa pracy – 17 ;
 2. za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia – 4 ;
 3. za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej lub zasiłkowej albo strony listy płac – 4 ;
 4. za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę – 35 ;
 5. za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę – 8 .
 6. za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie listy płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) – 4 ;
 7. za sporządzenie kopii każdej strony innej dokumentacji o czasowym okresie przechowywania niż dokumentacja osobowo-płacowa  – 4 .

Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia na sporządzenie kopii lub odpisów dokumentacji osobowo-płacowej nie może przekroczyć kwoty 200 .

Przekazanie kopii lub odpisu tej dokumentacji odbywa się drogą pocztową lub w inny wskazany przez żądającego sposób, pod wskazany przez niego adres, powiększając kwotę należności za usługę o poniesione koszty tego przekazania. Aktualna stawka to 17 zł.

Stawki cennikowe usług nieobjętych Cennikiem z dnia 02.01.2024 r.

Udostępnianie akt z przejętych zespołów
 • Pisemna informacja o stanie zasobów aktowych – 150,00 zł
 • Udostępnienie dokumentacji na potrzeby Sądu i jednostek administracji państwowej
  wraz z zabezpieczeniem (skanowanie) zbioru – 200,00 zł – 1 jednostka akt + czas
  pracy archiwisty
 • 1 roboczogodzina pracy archiwisty – 200,00 zł
 • Opracowanie kwerend pracowniczych 240,00 zł – do 1 roku
 • Opracowanie kwerend pracowniczych 360,00 zł – do 2 lat
 • Opracowanie kwerend pracowniczych 440,00 zł – do 3 lat
 • Opracowanie kwerend pracowniczych 520,00 zł – powyżej 3 lat
 • Udostępnienie dokumentacji w oryginale dla instytucji pozostałych z
  zabezpieczeniem zbioru (skanowanie) – 200,00 zł + czas pracy archiwisty
 • Udokumentowanie zbioru akt dotyczących zatrudnienia w warunkach szkodliwych,
  szczególnych, uciążliwych – 320,00 zł
 • Opracowanie dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów w WSAP – 370,00 zł
 • Komplet poświadczonej dokumentacji ze zbioru akt medycznych, szkolnych bez
  potrzeby analizy akt – 270,00 zł
 • Poświadczenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – 270,00 zł za jeden
  wniosek
 • Usługa ekspresowa do 10 dni – 100,00 zł
 • Odpis negatywny (o braku dokumentacji) – 50,00 zł
 • Odpis negatywny wraz z opracowaniem kwerendy pracowniczej – 100,00 zł
 • Ustalenie kontaktu do innego przechowawcy dokumentacji za 1 zakład pracy – 100,00 zł
 • Koszt transportu dokumentów – 2,00 zł/1 km
Podstawa prawna KPC art. 251 zdanie 2.
Do powyższych stawek doliczamy 23% podatek VAT.