REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI OSOBOWEJ I PŁACOWEJ

O CZASOWYM OKRESIE PRZECHOWYWANIA

PRZEZ ARCHIWISTA SP. Z O. O. W ROKU 2023

 1. Zakres świadczonych usług obejmuje porządkowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, przechowywanie dokumentacji płacowej i osobowej, obsługę dokumentacji polegającą na poświadczaniu dokumentacji zgodnie z posiadanym egzemplarzem, udostępnianie dokumentacji upoważnionym instytucjom, brakowanie i niszczenie dokumentacji przeterminowanej, transport dokumentacji.
 2. Zasady przyjmowania dokumentacji na przechowanie, sposób jej zewidencjonowania i przechowywania każdorazowo ustalają wspólnie przekazujący i przyjmujący zgodnie z możliwościami finansowymi przekazującego.
 3. Zasady zabezpieczania dokumentacji przed osobami nieuprawnionymi oddzielnie reguluje „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Archiwista Sp. z o.o.”.
 4. Miejscem wykonywania działalności jest archiwum usytuowane w miejscowości Teresin przy ul. 1 Maja 45, działalność wykonywana od roku 2001.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń od interesantów odbywa się:
  • w szyfrowanym formularzu na stronie www.archiwista.eu,
  • telefonicznie pod numerem 797-323-634 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10-16,
  • osobiście i korespondencyjnie pod adresem Spółki: Teresin, ul. 1 Maja 45.
 6. Przekazanie kopii lub odpisów dokumentacji płacowo-osobowej odbywa się w obustronnie uzgodnionym terminie drogą pocztową lub w inny wskazany przez żądającego sposób, pod wskazany przez niego adres, powiększając kwotę należności za usługę o poniesione koszty tego przekazania
 7. Wysokość opłat maksymalnych wg. cennika z dnia 2 stycznia 2023 r. w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz szczegółowych stawek zawartych w umowach przechowania.
 8. Brakowanie dokumentacji przeterminowanej podmiotów państwowych na podstawie pozwolenia jednorazowego wydanego przez Archiwum Państwowego, podmiotów prywatnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. Niszczenie dokumentacji wybrakowanej we własnym zakresie na niszczarkach przemysłowych będących w posiadaniu Spółki.