Zakres naszych usług obejmuje:

1) Koncesjonowana usługa przechowania i obsługi akt osobowych i płacowych.

Wpis do Rejestru Przechowawców prowadzonego przez Marszałka

Województwa Mazowieckiego pod nr 14

2) Okresowe porządkowanie dokumentów, a mianowicie:

– posegregowanie akt na zespoły i komórki organizacyjne

– kwalifikowanie akt do odpowiednich kategorii archiwalnych

– uformowanie tematyczne teczek i tomów aktowych

– wybrakowanie (wydzielenie) akt kategorii „B”, których okres przechowywania minął

– sporządzenie ewidencji (spisy i skorowidze) akt uporządkowanych i wybrakowanych

– praktyczne poinstruowanie pracownika archiwum zakładowego

– do uporządkowania dokumentów zapewniamy własne materiały

– prowadzenie ewidencji dokumentów znajdujących się w archiwum (również na dyskietkach lub w systemie komputerowym)

– inicjowanie brakowania dokumentacji nie archiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu i nadzór nad zniszczeniem

– systematyczne dbanie o ogólny porządek w zasobie archiwum, sprawdzanie stanu udostępnianych i zwracanych dokumentów

3) Przechowywanie dokumentów oraz nośników nie papierowych w specjalnie przystosowanej składnicy akt oraz udostępnianie ich w uzgodnionej formie

4) Bieżąca opieka nad archiwum zakładowym Klienta zapewniająca profesjonalne prowadzenie zbioru, odpowiedzialność i niskie koszty usługi, polegająca na wykonaniu następujących czynności:

– okresowe przejmowanie akt z komórek organizacyjnych

– prowadzenie ewidencji dokumentów w archiwum

– ewidencja wypożyczonych akt

– inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej

– systematyczne dbanie o ogólny porządek w zasobie archiwum

5) Opracowanie instrukcji o trybie i zakresie działania archiwum Firmy wraz z rzeczowym wykazem akt zgodnych z obowiązującymi przepisami archiwalnymi oraz potrzebami wszystkich komórek organizacyjnych.